Dzisiaj jest

czwartek,
20 czerwca 2019

(171. dzień roku)

Święta

Czwartek, X Tydzień zwykły
Rok C, I
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Statystyki

;

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4474

Zegar

RODO

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych.

Kapliczki Krzyże w parafii

 

 

KAPLICZKI

 

Wierzchosławice — Dwudniaki. Przy drodze do Radło­wa, parc, nr 192 Z. Holewy. Wzniesiona 1. poł. w. XIX, kilkakrotnie odnawia­na. Drewniana, otwarta, z dwuspadowym dachem wspartym na czterech slupach; pomiędzy słupami płotki z żerdzi. Pokrycie dachu dachówkowe, pier­wotnie gontowe. Wewnątrz ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena, zapewne 1. poł. w. XIX. — 2. Wierzchosławice — Wola, parc., nr 175 L. Szumlańskiego. Wzniesiona 1864 z fundacji Jana i Marianny Knapików, odnowiona 1902 sta­raniem Wojciecha Skóry i Józefa Bogusza. Z cegły, otynkowana, kryta da­chówką. Prostokątna. Ściany o podziałach ramowych, wejście i okienka w obra­mieniach profilowanych w tynku, szczycik trójkątny. Dach dwuspadowy. Wew­nątrz rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zapewne ok. poł. w. XIX. — 3. Wierzchosławice — Wieś, parc., nr 44 M. Płanika. Wzniesiona 1866 z fundacji Jana i Salomei Mularzów, przebudowana i przesunięta 1977 w związku z re­gulacją drogi. Z cegły, otynkowana, kryta dachówką. Prostokątna. Ściany o podziałach ramowych. Wejście zamknięte dwułuczem. Ozdobny szczyt usko­kowy z trzema niszami i trzema kamiennymi figurkami, wydzielony profilo­wanym gzymsem z kostkami; we wnękach posążki kamienne Matki Boskiej z Dzieciątkiem i dwóch śś. bpów. Wewnątrz figurka Matki Boskiej z Dzie­ciątkiem (ze sztucznego kamienia?) i dwóch adorujących aniołków w. XIX/XX. — 4. Wierzchosławice — Dwudniaki, parc., nr 212 L. Leżuchy. Wzniesiona 1876 z fundacji Tomasza Pochronia, odnawiana 1977. Z cegły, otynkowana, kryta blachą. Dach dwuspadowy; w szczycie nad wejściem wnęka z reproduk­cją Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wewnątrz obrazy ludowe Matki Bo­skiej z Dzieciątkiem, Trójcy Św., św. Józefa z Dzieciątkiem i Chrystusa w gro­bie. Ponadto gipsowa figurka N. P. Maryi Niepokalanie Poczętej (ubrana w sza­ty naturalne) i dwa adorujące aniołki. — 5. Wierzchosławice,-przy drodze do Ostrowa. Wzniesiona 2. poł. w. XIX z fundacji Sanguszków, właścicieli dóbr; odnowiona 1930-34 staraniem Langera, zarządcy majątku. Neogotycka. Z ce­gły, otynkowana, kryta dachówką. W kształcie półkolistej absydy poprzedzo­nej otwartym portykiem z ostrołukową arkadą wspartą na dwóch filarach, zwieńczonym schodkowym szczycikiem. Dach półstożkowy, niski. Wewnątrz kamienny posąg św. Ładysława z Gielniowa, na czworobocznym postumen­cie. — 6. Wierzchosławice, parc., nr 123 W. Knapik. Wzniesiona 1910, nieusta­lonej fundacji. W tradycji klasycystycznej. Z cegły, otynkowana, kryta bla­chą. Wzniesiona na rzucie krzyża. Narożniki ujęte pilastrami. Okna i wejście zamknięte półkoliście. Wewnątrz sklepienia żaglaste. Elewacje zwieńczone ni­skimi, trójkątnymi szczycikami. Dachy dwuspadowe, niskie; na skrzyżowaniu kalenic przysadzista, ośmioboczna wieżyczka zwieńczona ostrosłupowo, pobita blachą. Wewnątrz ołtarzyk z obrazem Św. Rodziny ok. 1910 oraz rzeźba N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej, zapewne w. XIX/XX.

 

 

 

KAPLICZKI NA POSTUMENTACH

 

1. Ostrów, parc., nr 7 F. Kurtyki. Wzniesiona 1854 z fundacji Szymona i Marianny Niedojadłów, odnowiona i przesunięta 1976. Kamienna figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, w now­szej przeszklonej obudowie z daszkiem blaszanym; na kamiennym czworo­bocznym, uskokowym postumencie z płaskorzeźbami: śś. Szymon, Józef, Ka­tarzyna. — 2. Wierzchosławice, w sąsiedztwie szkoły. Wzniesiona 1866 z fun­dacji Andrzeja i Małgorzaty Bartników; wyk. Adeodat Martyński, kamie­niarz z Borzęcina. Kamienna figurka N. P. Maryi Niepokalanie Poczętej, w prze­szklonej obudowie z daszkiem blaszanym; na czworobocznym postumencie z płaskorzeźbami św. Andrzeja i dwiema niezidentyfikowanymi. Otoczona że­laznym ogrodzeniem. — 3. Wierzchosławice — Szujec, parc., nr 431 W. Przeklasy. Wzniesiona po 1945 z fundacji rodziny Przeklasów. Przeszklona, z dasz­kiem blaszanym, w której figurka N.P.Maryi Niepokalanie Poczętej; na beto­nowym postumencie. Otoczona żelaznym ogrodzeniem.

 

 

 

KAPLICZKI SZAFKOWE NA SŁUPACH

 

 1. Wierzchosławice — Dwu­dniaki, parc., muzealna nr 185 rodziny Witosów. Wzniesiona w. XX z fundacji Józefa Bartnika; wyk. snycerz Jan Lorkiewicz. Ozdobna, drewniana, zaszklo­na, z ludową rzeźbą Trzeciego upadku; zwieńczona żelaznym krzyżykiem z chorągiewką, w której wycięty hierogram IHS. — 2. Wierzchosławice — Dwudniaki, parc., nr 242 B. Bieleckiego. Z w. XX. Drewniana, z metalowym krucyfiksem. — 3. Gosławice, parc., nr 65 L. Bryla. Zapewne z pocz. w. XX, nieustalonej fundacji. Pierwotnie ustawiona pośrodku wsi, 1935 przeniesiona na obecne miejsce. Ozdobna, drewniana, z metalowym krucyfiksem; w zwień­czeniu ozdobny krzyżyk wyrobu kowalskiego.

 

 

 

FIGURY

 

 1. Gosławice, przy drodze do Wierzchosławic. Wzniesiona 1854 z fundacji Kazimierza Padły. Kamienna. Posąg Chrystusa Zmartwychwsta­łego z metalowym krzyżem, na czworobocznym postumencie z płaskorzeźba­mi: N. P. Maryja Niepokalanie Poczęta, śś. Katarzyna, Paweł i niezidentyfiko­wana; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. — 2. Ostrów, parc., nr 54 J. Byśka. Wzniesiona 1907 z fundacji Marianny Czeczot; wyk. Wojciech Samek z Bochni. Kamienna, z elementami z sztucznego kamienia. Posąg św. Floria­na, na czworobocznym, ogzymsowanym, uskokowym postumencie z płasko­rzeźbami: śś. Marek, Jakub. — 3. Wierzchosławice, w sąsiedztwie kościoła. Wzniesiona 1910 z fundacji parafian, w 500-letnią rocznicę bitwy pod Grun­waldem. Kamienna, z elementami ze sztucznego kamienia. Posąg N. P. Maryi Niepokalanie Poczętej, na czworobocznym, uskokowym, ozdobnym postumencie z herbami Korony i Litwy i okolicznościową inskrypcją; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. — 4. Gosławice, parc., nr 60 S. Rysia. Wzniesiona 1935 z fundacji Jana i Franciszki-Ksawery Miśturów; wyk. przez kamieniarza z Jodłówki Tuchowskiej. Kamienna. Posąg N. P. Maryi Niepokalanie Poczętej, na uskokowym postumencie z płaskorzeźbą św. Antoniego; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. — 5. Gosławice, pośrodku wsi. Wzniesiona 1935 z fundacji mieszkańców, w miejsce drewnianego krzyża; wyk. Józef Ferrini, kamieniarz pochodzący z Włoch, z Margerello. Kamienna. Posąg Serca Jezu­sa, na wysokim, czworobocznym postumencie; osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem. — 6. Ostrów, parc., nr 57 A.Gawrysia. Wzniesiona 1935 z fundacji Juliana i Zofii Munigów; wyk. przez kamieniarza z Jodłówki Tuchowskiej. Kamienna. Posąg N. P. Maryi Niepokalanie Poczętej, na czworobocznym, ogzym­sowanym postumencie z płaskorzeźbą św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na postu­mencie oznaczenie poziomu wody w czasie powodzi na Dunajcu 1934; osło­nięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem, —(i) Gosławice, parc., nr 92 W. Rocz­niaka. Wzniesiona 1974 z fundacji Włodzimierza Roczniaka, z wykorzystaniem elementów starszej figury z 1877, fundowanej przez Piotra i Annę Gdowskich. Posąg N. P. Maryi Niepokalanie Poczętej, na betonowym postumencie; osłonię­ta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem.

 

 

 

KRZYŻ - FIGURA

 

Wierzchosławice — Trzydniaki, parc., nr 321 W. Białego. Wzniesiona 1851 z fundacji Macieja i Łucji Więcków. Kamienna. Z me­talowym wizerunkiem Chrystusa, na czworobocznym postumencie.

 

 

 

KRZYŻ ŻELIWNY NA POSTUMENCIE

 

Wierzchosławice — Szujec, parc., nr 347 K. Drobot. Wzniesiona 1871 z fundacji Wawrzyńca Solaka. Ozdob­ny. Z wizerunkiem Chrystusa, na dwustopniowym, kamienno-ceglanym po­stumencie.

 

 

 

KRZYŻE DREWNIANE

 

1. Wierzchosławice, parc., nr 99 M. Szyncla. Wzniesiony 1900, w miejsce starszego. Bez wizerunku. — 2. Wierzchosławice — Wola, parc., nr 172 B. Kcwal. Wzniesiony w. XX z fundacji rodziny Kowalów. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa. — 3. Wierzchosławice — Szujec, przy skrzyżowaniu dróg. Wzniesiony w. XX z fundacji rodziny Mamcarzy. Z me­talowym wizerunkiem Chrystusa. — 4. Wierzchosławice — Dwudniaki, pare. Górskich. Wzniesiony 1950 z fundacji okolicznych mieszkańców, odnowiony 1972. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa; osłoniętym blaszanym zadasze­niem. — 5. Wierzchosławice — Trzydniaki, parc., nr 312 T. Kuklewicza. Wznie­siony 1950 z fundacji Andrzeja Skóry. Analogiczny do poprzedniego. — 6. Wierzchosławice — Trzydniaki, parc. M. Kurtyki. Wzniesiony 1950 z fundacji okolicznych mieszkańców, w miejsce zniszczonego. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa; osłoniętym blaszanym zadaszeniem. —- 7. Wierzchosławice — Szu­jec, parc., gromadzka. Wzniesiony 1974 z fundacji Pawła Kwapniewskiego, w miejsce starszego. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa; osłoniętym bla­szanym zadaszeniem. — 8. Wierzchosławice — Szujec, parc., nr 408 M. Padły. Wzniesiony 1974 z fundacji rodziny Padłów, w miejsce starszych z 1900 i 1943. Z metalowym wizerunkiem Chrystusa; osłoniętym blaszanym zadaszeniem. — 9. Wierzchosławice — Dwudniaki, parc., nr 202 B. Maślak. Wzniesiony 1975 z fundacji Bronisławy Maślak, w miejsce starszego. Z metalowym wizerun­kiem Chrystusa; osłoniętym blaszanym zadaszeniem.